Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 7. veebruaril 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Päevakorra projekt:

 1. Kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi VOLIS tutvustamine
 2. Lääneranna valla 2019. aasta eelarve III lugemine
 3. Audiitori määramine
 4. Lääneranna valla teehoiu investeeringute kava aastateks 2019-2022 II lugemine
 5. Loa andmine kinnisasja omandamiseks
 6. Lääneranna vallale kuuluva Helmküla tee kinnisasja koormamine reaalservituudiga Põlde kinnisasja kasuks
 7. Vallavara tasuta võõrandamine otsustuskorras
 8. Vallavara omandamine
 9. Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
 10. Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine
 11. Lääneranna valla auraha ja teenetemärgi kujunduse kinnitamine
 12. Jaoskonnakomisjonide moodustamine Riigikogu valimiste läbiviimiseks
 13. Lääneranna Vallavolikogu 09.11.2017. a otsuse nr 4 „Lääneranna Vallavolikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine” muutmine

Lääneranna volikogu istung 07.02.2019